Lesson 1

Lesson 2

Lesson 3

Lesson 4

Lesson 5

Lesson 6

Lesson 7

Lesson 8

Lesson 9

Lesson 10

Lesson 11

Lesson 12

Lesson 13

Lesson 14

Lesson 15

Lesson 16

Lesson 17

Lesson 18

Lesson 19

Lesson 20

Lesson 21

Lesson 22

Lesson 23

Lesson 24

Lesson 25

In the fourth lesson we will learn about last names in China, and how to ask a person's last name. We will also cover some of the naming culture in China.

4.01 Common last names with social titles.

 李
 Lǐ
 Lee 
李先生
Lǐ xiānsheng
Mr. Lee
李小姐
Lǐ xiǎojiě
Ms. Lee
 王
 Wng
 Wang
王先生
Wng xiānsheng
Mr. Wang
王小姐
Wng xiǎojiě
Ms. Wang
 张
 Zhāng
 Zhang
张先生
Zhāng xiānsheng
Mr. Zhang
张小姐
Zhāng xiǎojiě
Ms. Zhang
 刘
 Li
 Liu
刘先生
Li xiānsheng
Mr. Liu
刘小姐
Li xiǎojiě
Ms. Liu

4.02 Introductions - simple formal 

A 您贵姓?
   Nn gu xng?

B 我姓李。您贵姓?
   Wǒ xng Lǐ. Nn gu xng?

A 我姓张。
   Wǒ xng Zhāng.4.03 Full Chinese Names

我姓李, 叫雪。
Wǒ xng Lǐ, jio Xuě.
My name is Li Xue.
我姓王, 叫军。
Wǒ xng Wng, jio Jūn.
My name is Wang Jun.
她姓张,  鱼。
Tā xng Zhāng,jio Xiǎoy.
Her name is Zhang Xiaoyu.
他姓刘, 叫强国。
Tā xng Li,jio Qinggu.
His name is Liu Qiangguo.4.04 Common last names with professional titles.Lee
李经理
Lǐ jīnglǐ
Manager Lee
李老师
Lǐ lǎoshī
Teacher Lee

Wng
Wang
王经理
Wng jīnglǐ
Manager Wang
王老师
Wng lǎoshī
Teacher Wang

Zhāng
Zhang
经理
Zhāng jīnglǐ
Manager Zhang
张老师
Zhāng lǎoshī
Teacher Zhang

Li
Liu
经理
Li jīnglǐ
Manager Liu
刘老师
Li lǎoshī
Teacher Liu